Σάββατο, Νοεμβρίου 11, 2006

Spoofing, huh? Well...

[pause κι επανέρχομαι]
[δεν τελειώσαμε]
-